top of page

POLITIKA E PRIVATËSISË
Kjo faqe përshkruan mënyrën e menaxhimit të sajtit duke iu referuar përpunimit të të dhënave personale të përdoruesve që e konsultojnë atë. Ky është një informacion që jepet edhe në bazë të nenit. 13 dhe 14 të rregullores së BE-së 679/2016 - neni. 10 Dekret Legjislativ. 51, datë 18 maj 2018 - Kodi në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale për ata që ndërveprojnë me shërbimet e internetit të RADIO ON shpk aksesohet elektronikisht nga adresa www.playfm.al


Informacioni ofrohet vetëm për këtë sajt dhe jo për faqet e tjera të internetit që mund të konsultohen nga përdoruesi nëpërmjet lidhjeve.

I lidhur

MBARTËSI I TRAJTIMIT
Pas konsultimit me këtë faqe, të dhënat në lidhje me persona të identifikuar ose të identifikueshëm mund të përpunohen. Pronari i trajtimit të tyre është RADIO ON SHPK , Shqipëri

I lidhur

VENDI I PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE
Trajtimet e lidhura me shërbimet e internetit të kësaj faqeje kryhen në selinë e sipërpërmendur të Kompanisë dhe trajtohen vetëm nga stafi i Kompanisë ose nga persona të jashtëm të ngarkuar me operacionet e mirëmbajtjes dhe përditësimit. Asnjë e dhënë që rrjedh nga shërbimi në internet nuk komunikohet apo shpërndahet. Të dhënat personale të ofruara nga përdoruesit që paraqesin kërkesa për shërbime, performanca ose informacion përdoren vetëm për të kryer shërbimin ose ofrimin e kërkuar ose për të ofruar informacionin e kërkuar dhe u zbulohen palëve të treta vetëm nëse kjo është e nevojshme për këtë qëllim. dhe për këtë arsye, të kufizuara për shërbimet dhe shërbimet e kërkuara, të dhënat mund t'i transmetohen stafit të brendshëm të Kompanisë, bashkëpunëtorëve, korrespondentëve dhe të emëruarve, konsulentëve të Kompanisë në kontabilitetin administrativ, tatimor dhe kontributiv dhe IT dhe kontabilitetin telematik, tek institutet bankare dhe financiare, si dhe për personat e ngarkuar për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë në procedurat gjyqësore, administrative dhe jashtëgjyqësore dhe për rikuperimin e kredive personave të ngarkuar me dërgimin e dokumenteve dhe për kontrollin e korporatës.

I lidhur

LLOJET E TË DHËNAVE TË PËRPUNUARA
Të dhënat e navigimit. Sistemet kompjuterike dhe procedurat softuerike të përdorura për të përdorur këtë faqe interneti marrin, gjatë funksionimit të tyre normal, disa të dhëna personale, transmetimi i të cilave është i nënkuptuar në përdorimin e protokolleve të komunikimit në Internet. Ky informacion nuk është mbledhur për t'u lidhur me palët e interesuara të identifikuara, por të cilat nga vetë natyra e tyre, nëpërmjet përpunimit dhe lidhjes me të dhënat e mbajtura nga palët e treta, mund të lejojnë identifikimin e përdoruesve. Kjo kategori e të dhënave përfshin adresat IP ose emrat e domeneve të kompjuterëve të përdorur nga përdoruesit që lidhen me sitin, adresat URI (Uniform Resource Identifier) ​​të burimeve të kërkuara, kohën e kërkesës, mënyrën e përdorur për të paraqitur kërkesën për serverin, madhësinë e skedarit të marrë si përgjigje, kodin numerik që tregon statusin e përgjigjes së dhënë nga serveri (i suksesshëm, gabim, etj.) dhe parametra të tjerë që lidhen me sistemin operativ dhe mjedisin IT të përdoruesit. Këto të dhëna përdoren për qëllimin e vetëm të marrjes së informacionit statistikor anonim mbi përdorimin e faqes dhe për të kontrolluar funksionimin e saktë të tij dhe fshihen menjëherë pas përpunimit. Të dhënat mund të përdoren për të konstatuar përgjegjësinë në rast të krimeve kompjuterike hipotetike kundër sajtit: përveç kësaj mundësie, të dhënat në kontaktet në ueb aktualisht nuk vazhdojnë për më shumë se shtatë ditë.

 

TË DHËNAT E SIGURUARA VULLNETARISHT NGA PERDORIMI

Dërgimi opsional, i qartë dhe vullnetar i e-maileve në adresat e treguara në këtë faqe përfshin marrjen e mëvonshme të adresës së dërguesit, të nevojshme për t'iu përgjigjur kërkesave për shërbime dhe/ose informacione, si dhe çdo të dhënë tjetër personale të përfshirë në mesazh. .

 

COOKIES
Asnjë e dhënë personale e përdoruesit nuk merret nga faqja në lidhje me këtë. Cookies nuk përdoren për të transmetuar informacione të natyrës personale dhe as të ashtuquajturat c.d. cookie të vazhdueshme të çdo lloji, ose sisteme për gjurmimin e përdoruesve. Përdorimi i të ashtuquajturave cookie-t e sesioneve (të cilat nuk ruhen përgjithmonë në kompjuterin e përdoruesit dhe zhduken kur shfletuesi mbyllet) kufizohen rreptësisht në transmetimin e identifikuesve të sesionit (të përbërë nga numra të rastësishëm të gjeneruar nga serveri) të nevojshëm për të lejuar shfletimin e sigurt dhe efikas të faqes. I ashtuquajturi Kukit e sesionit të përdorur në këtë sajt shmangin përdorimin e teknikave të tjera të TI-së që janë potencialisht të dëmshme për konfidencialitetin e shfletimit të përdoruesve dhe nuk lejojnë marrjen e të dhënave personale të identifikimit të përdoruesit.

 

DISPOZIM OPTIONAL I TË DHËNAVE
Përveç asaj që specifikohet për të dhënat e navigimit, përdoruesi është i lirë të japë të dhëna personale

bottom of page